ઘરેલૂ ઉપાય- કેરીના આ ઉપયોગથી આ રોગો થઈ જાય છે દૂર

Visited 336 times, 1 Visits today

View Location in Map

ઉનાળામાં કેરીનો ખાટા મીઠા સ્વાદ બધાને ભાવે છે. જુદા જુદા પ્રાંતમાં જુદા-જુદા પ્રકારના કેરી થાય છે. દરેક પ્રાંતના વિશેષ કેરેના સ્વાદ તેનામાં જુદા હોય છે. જ્યાં એક બાજુ કાચા કેરીના અથાણું , મુરબ્બા અને ઘણા સ્વાદિષ્ત પેય પદાર્થ બાનવે છે ત્યાં જ  પાકેલ્ કેર્વ્વ ભોજન સાથે મજાથી ચૂસે છે. 

પાકા કેરીના રસ ભોજન સમતે એક પરંપરાના રીતે પીરસાય છે. કેરીના ફલ સિવાય એના ઝાડમાં પણ ઘણા ગુણ હોય છે. વાસ્તવમાં આખા  કેરીના ઝાડ જ ઔષધીય રીતે ઉપયોગી છે.
Source By : gujarati webduniya
http://gujarati.webdunia.com/article/home-remedies.html

Related Listings

Add a Review

Rate this by clicking a star below: