ઘરેલૂ ઉપાય- કેરીના આ ઉપયોગથી આ રોગો થઈ જાય છે દૂર

Visited 474 times, 1 Visits today

View Location in Map

ઉનાળામાં કેરીનો ખાટા મીઠા સ્વાદ બધાને ભાવે છે. જુદા જુદા પ્રાંતમાં જુદા-જુદા પ્રકારના કેરી થાય છે. દરેક પ્રાંતના વિશેષ કેરેના સ્વાદ તેનામાં જુદા હોય છે. જ્યાં એક બાજુ કાચા કેરીના અથાણું , મુરબ્બા અને ઘણા સ્વાદિષ્ત પેય પદાર્થ બાનવે છે ત્યાં જ  પાકેલ્ કેર્વ્વ ભોજન સાથે મજાથી ચૂસે છે. 

પાકા કેરીના રસ ભોજન સમતે એક પરંપરાના રીતે પીરસાય છે. કેરીના ફલ સિવાય એના ઝાડમાં પણ ઘણા ગુણ હોય છે. વાસ્તવમાં આખા  કેરીના ઝાડ જ ઔષધીય રીતે ઉપયોગી છે.
Source By : gujarati webduniya
http://gujarati.webdunia.com/article/home-remedies.html

Related Listings

સ્વસ્થ પેઢા એટલે કે ગુલાબી રંગની દાંતના મૂળના ભાગને ઢાંકતી ચાદર પેઢા દાંતની આસપાસ ટાઇટ સીલ થઇને રહે છે અને તેની નીચેના હાડકાના ભાગને પણ સપોર્ટ આપે… Read more…

સાફ અને ચમકીલી ત્વચા દરેક યુવતીઓનું સપનું હોય છે. કેટલીક યુવતીઓની ત્વચા એટલી સાફ અને બેદાગ હોય છે કે તેને જોઇને લોકો ચોંકી જાય છે. Read more…

સાફ અને ચમકીલી ત્વચા દરેક યુવતીઓનું સપનું હોય છે. કેટલીક યુવતીઓની ત્વચા એટલી સાફ અને બેદાગ હોય છે કે તેને જોઇને લોકો ચોંકી જાય છે. Read more…

Add a Review

Rate this by clicking a star below: